Laatste update: 05-02-2021 om 09.00 uur

 

Onze Permanent Actueel leden houden we continu op de hoogte van alle noodmaatregelen vanuit het kabinet. We vinden het belangrijk dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en daarom hebben we de meest relevante ontwikkelingen hieronder in één overzicht voor je verzameld.

Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen binnen jouw vakgebied, meld je dan aan voor Permanent Actueel

NL leert door

Het kabinet heeft de NL leert door regeling geïntroduceerd. Deze regeling moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Nederland zich, ondanks de coronacrisis, kunnen blijven ontwikkelen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers met een verwacht omzetverlies, kunnen gebruikmaken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Met de NOW kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor het doorbetalen van loonkosten.

 • De NOW is verlengd tot en met het tweede kwartaal van 2021.
 • Het vergoedingspercentage is verhoogd naar 85%.
 • De NOW wordt niet meer verder afgebouwd in het tweede kwartaal van 2021.

Je vindt meer informatie over de NOW3 op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De coronamaatregelen raken niet alleen bepaalde sectoren direct, maar ook een aantal sectoren indirect. Denk hierbij aan de transportsector. Daarom mogen alle sectoren aanspraak maken op de TVL. Aan alle andere eisen van de TVL moet nog wel worden voldaan.

 • De TVL is verlengd tot en met het tweede kwartaal van 2021.
 • Het vergoedingspercentage is verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. De opbouw van het vergoedingspercentage bij meer omzetverlies wordt niet meer gebruikt.
 • De maximale grens van 250 werknemers vervalt.
 • De maximumvergoeding voor ondernemers met 250 of minder werknemers is verhoogd naar € 550.000,-. Voor ondernemers met meer dan 250 werknemers is dit € 600.000,-.
 • De minimumvergoeding is verhoogd naar € 1.500,-.

Evenementenorganisaties ontvangen een extra vergoeding vanuit de evenementenbranchemodule. Het gaat hier om evenementenorganisaties die door seizoenswerk niet aan de voorwaarden van de TVL voldoen. Deze vergoeding is aan te vragen tot en met het eerste kwartaal van 2021.

De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

 • De organisatie voldeed wel aan de voorwaarden van de eerste TVL, maar niet aan de voorwaarden voor de TVL in het 4e kwartaal van 2020 door een te lage omzet.
 • De SBI-code van de organisatie heeft met evenementen te maken.
 • De organisatie kan bewijzen minimaal één evenement te hebben georganiseerd of voor minimaal 70% van haar omzet afhankelijk te zijn van het leveren aan evenementen

Detailhandel ontvangt een extra vergoeding voor de voorraad die door de lockdown niet verkocht kan worden.

 • De voorraadvergoeding detailhandel is verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2021.
 • De vergoeding wordt verhoogd naar 21% opslag op de TVL.
 • Organisaties die recht hebben op de voorraadvergoeding ontvangen deze automatisch als hun aanvraag voor de TVL in het eerste kwartaal is goedgekeurd.
 • De maximumvergoeding is € 200.000,-.

Je vindt meer informatie over de TVL op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers kunnen door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) inkomensondersteuning een uitkering voor het aanvullen van het inkomen en een lening voor het bedrijf aanvragen bij de gemeente. Van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 geldt de Tozo-3. Van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 geldt de Tozo-4.

 • Vanaf 1 januari 2021 krijgen ondernemers in de Tozo onder meer coaching, advies en scholing vanuit gemeenten om beter voorbereid te zijn op de toekomst.
 • Vanaf 1 juli 2021 kunnen ondernemers die gebruikmaken van de Tozo gebruikmaken van de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De Bbz was tijdelijk stopgezet door de coronacrisis.
 • Vanaf 1 februari 2021 kan de Tozo aangevraagd worden met terugwerkende kracht tot en met een maand voor de aanvraag.
 • De vermogenstoets die vanaf 1 april 2021 zou gaan gelden voor de Tozo vervalt.


Lees meer over de Tozo en de Bbz op de website van de Rijksoverheid. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

 • Gemeenten kunnen met de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) extra hulp bieden aan organisaties die door de coronacrisis de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen.
 • De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. En is naar verwachting in de meeste gemeenten aan te vragen vanaf 1 maart 2021.
 • Gemeenten mogen zelf invulling geven aan de TONK. Hierbij moet wel gekeken worden naar:
  • vooral het vergoeden van woonkosten; en
  • voor het bepalen van het verlies van inkomen en vermogen mag niet gekeken worden naar vastzittend vermogen in bijvoorbeeld een woning of pensioen;

Belastingmaatregelen

 • De periode waarin de betaalpauze voor de hypothecaire lening aangevraagd kan worden, wordt verlengd tot 1 april 2021. De betaalpauze loopt voor maximaal 12 maanden.
  • Na deze 12 maanden stelt de geldverstrekker een nieuw aflossingsschema vast voor hypothecaire leningen zonder overgangsrecht. In dit aflossingsschema zit de betalingsachterstand verwerkt.
  • Na deze 12 maanden kan de geldverstrekker de hypothecaire lening ook splitsen. De opgelopen betalingsachterstand lost de klant af in een nieuw leningsdeel. De looptijd van dit leningsdeel kan de klant in overleg met de geldverstrekker vaststellen.
  • Klanten kunnen het best hun voorlopige belastingaangifte aanpassen als zij gebruik maken van de betaalpauze en de hypotheekrenteaftrek maandelijks ontvangen. Hierdoor voorkomen zij dat ze te veel hypotheekrenteaftrek ontvangen. Wijs jouw klanten hierop. De rente over de hypothecaire lening is weer aftrekbaar zodra de klant de rente betaalt.
 • De eenmalige vergoeding voor voorraadkosten en aanpassingskosten (HVA) voor de horeca wordt vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.
 • De mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling van belasting wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor ondernemers die al eerder een verlenging van hun uitstel hebben aangevraagd geldt de verlenging automatisch tot 1 juli 2021. Ondernemers die voor 1 april 2021 hun aanvraag voor uitstel doen en nog geen verlenging hebben aangevraagd moeten zelf vragen om verlenging.
 • De datum waarop ondernemers de belastingschuld moeten gaan terugbetalen is verplaatst naar 1 oktober 2021. Vanaf deze datum moet de schuld binnen 36 maanden terugbetaald worden.
 • DGA’s mogen ook in 2021 gebruik maken van een lager gebruikelijk loon voor het bepalen van de belasting hierover. DGA’s mogen hier gebruik van maken als zij minimaal 30% omzetverlies hebben in 2021 vergeleken met 2019.
 • De versoepeling van het urencriterium en de ruimere vrije ruimte in de werkkostenregeling gelden ook voor 2021.
 • Het onbelast vergoeden van vaste reiskostenvergoedingen wordt verlengd tot 1 april 2021. Dit geldt voor vergoedingen die al voor 13 maart 2021 door de werkgever zijn gegeven.
 • Alle andere ruimere belastingmaatregelen die zouden aflopen op 31 maart 2021 worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Lees alles over de belastingmaatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Time-out arrangement (TOA)

Het TOA is een pakket met maatregelen waarmee een ondernemer zijn bedrijf tijdelijk stop kan zetten zonder grote gevolgen voor de onderneming. Een gedeelte van de TOA is al van start gegaan. Namelijk het programma Zwaar weer van de KvK. Met dit programma worden ondernemers geïnformeerd over welke stappen zij zelf kunnen zetten en hoe zij dit het beste kunnen aanpakken.

Daarnaast kunnen ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen alsnog de TVL blijven ontvangen. Hiervoor moeten zij wel voldoen aan de voorwaarden voor de TVL.

Meer maatregelen vanuit de TOA worden nog uitgewerkt.

Overige maatregelen

 • De verplichting voor werkgevers om een hoge WW-premie te betalen voor werknemers die veel overwerken wordt uitgesteld tot na 2021.
 • Bij bepaalde regelingen staat de overheid garant voor leningen, zoals Qredits en de GO. Deze regelingen worden verlengd tot 1 juli 2021. De BMKB-C wordt verlengd tot eind 2021.
 • Voor sport- en cultuursectoren wordt extra geld ingezet om deze te ondersteunen.
 • Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zijn leningen met soepele voorwaarden aan te vragen voor ondernemers die na 1 januari 2020 gestart zijn. Zij hebben vaak geen recht op de andere steunmaatregelen.
 • Ondernemers die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 kunnen gebruik gaan maken van een nieuwe startersregeling. Deze regeling moet lijken op de TVL en kijkt alleen naar het omzetverlies in het derde kwartaal van 2020. Vanaf april of mei 2021 moet deze startersregeling aan te vragen zijn.

Borgstelling mkb-kredieten (Bmkb)

Het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van de totale lening. Bij de Bmkb staat de overheid borg voor de leningen aan mkb-bedrijven. Daarnaast is de premie hiervoor verlaagd van 3,9% naar 2%.

GO-regeling

Bij de GO-regeling staat de overheid voor 80% tot 90% garant bij leningen aan mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Het gaat hier om leningen vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen per onderneming.

Qredits

Qredits is een stichting die zich richt op microkredieten aan starters en kleine ondernemers. Doordat het doel en de aanpak afwijkt van die van reguliere banken heeft de overheid besloten om Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen. Met deze ondersteuning kan Qredits bedrijven, met een lening voor een periode van maximaal 6 maanden, uitstel van aflossing bieden. Ook kan Qredits over deze maanden een lagere rente aanbieden.

Verzekeringen

Het Verbond van verzekeraars heeft duidelijkheid gegeven over de gevolgen van het coronavirus op verzekeringen:   

 • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Zorgmedewerkers zonder BIG-inschrijving zijn verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. Dit geldt alleen als zij voldoen aan de Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood.
  • Een werkgever kan mogelijk aansprakelijk worden gesteld door een werknemer, als de werknemer verplicht werd om naar een coronarisicogebied af te reizen.
  • Een persoon aansprakelijk stellen voor het overdragen van corona is (bijna) niet mogelijk. Hiervoor moet het bijvoorbeeld in de eerste plaats gaan om een zogenoemde onrechtmatige daad. 
 • Motorrijtuigenverzekering
  • Het Verbond adviseert om kentekens van langer stilstaande motorrijtuigen te laten schorsen bij het RDW. De APK-plicht, belastingplicht en verzekeringsplicht vervallen dan. Aan het schorsen zijn kosten verbonden.
 • Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
  • Het overlijden door corona heeft géén invloed op de ORV of andere verzekeringen die uitkeren bij overlijden. 
 • Reis- en annuleringsverzekering
  • De reisverzekering blijft gelden voor mensen die door het coronavirus niet naar huis kunnen. De dekking vervalt als géén gebruik wordt gemaakt van de eerste mogelijkheid om terug te keren naar huis. 
  • De annuleringsverzekering geldt niet voor personen die een voucher hebben gekregen voor een geannuleerde reis. 
 • Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Zowel een verzuim- als een arbeidsongeschiktheidsuitkering zal bij ziekte of arbeidsongeschiktheid door het coronavirus blijven uitkeren. Verzekeraars zullen niet uitkeren als niet meer gewerkt kan worden door quarantaine. 
 • Bedrijfsschadeverzekering
  • Wegvallende inkomsten bij ondernemers door corona zijn niet gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. Alleen materiële bedrijfsschade wordt gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. Dat is hier niet het geval.

Praktische tips:

 • Wil je klant kentekens van voertuigen die voor langere tijd stilstaan schorsen? Dan kan de klant terecht op de website van het RDW.
 • Mocht je klant transportondernemer zijn en andere producten gaan vervoeren dan gebruikelijk, dan is het ook belangrijk om te kijken naar eventuele nieuwe eisen die bij vervoer van deze nieuwe producten gelden. 

Grensarbeiders

Voor personen die normaal gesproken werken in een ander EU-land, maar nu moeten thuiswerken in eigen land, gelden de sociale zekerheidsregels van het land waar normaal gesproken in gewerkt wordt. Dit is bepaald om te voorkomen dat gedwongen thuiswerken ongunstige gevolgen heeft voor deze personen.