Laatste update: 5-6-2020 om 12.00 uur

Onze Permanent Actueel-leden worden continu op de hoogte gehouden van alle noodmaatregelen vanuit het kabinet. We vinden het belangrijk dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en daarom hebben we de meest relevante ontwikkelingen hieronder in één overzicht voor je verzameld.

Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen binnen jouw vakgebied, meld je dan aan voor Permanent Actueel

Wijzigingen NOW-regeling eerste noodpakket

Om meer bedrijven te kunnen helpen, is de NOW-regeling gewijzigd. De volgende wijzigingen zijn in de NOW-regeling van het eerste noodpakket doorgevoerd. Het eerste noodpakket ging over de maanden maart, april en mei.

Seizoenbedrijven en geen loonsom
In de huidige NOW-regeling gaat de tegemoetkoming omhoog als in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom aanwezig was dan in januari.

Ook kunnen werkgevers die geen loonsom hadden in januari maar wel een loonsom in maart mogelijk alsnog gebruik maken van de NOW-regeling. Het UWV gaat deze werkgevers berichten.

Accountantsverklaring
Een accountantsverklaring wordt verplicht voor bedrijven:

 • met een voorschot op de tegemoetkoming van € 100.000,- of meer;
 • met een vastgestelde tegemoetkoming van € 125.000,- of meer;
 • die een vastgestelde tegemoetkoming van € 125.000,- of meer verwachten;

Bedrijven met een voorschot op de tegemoetkoming boven de € 20.000,- of vastgestelde tegemoetkoming boven de € 25.000,- hoeven geen accountantsverklaring maar wel een verklaring van de omzetdaling van een derde afgeven. Dit kan bijvoorbeeld de financieel adviseur zijn.

Aanvraag NOW-regeling
De periode waarin het eerste pakket van de NOW-regeling aangevraagd kan worden, is verlengd van 31 mei naar 5 juni. Dit geeft bedrijven die eerder zijn afgewezen de kans om alsnog de tegemoetkoming te ontvangen.

13e maand
Het UWV houdt rekening met bedrijven die een 13e maand hebben uitbetaald in de aanvragen voor de NOW-regeling. Hiermee stimuleert het kabinet dat ook deze bedrijven gebruik kunnen maken van de NOW-regeling.

NOW-regeling tweede noodpakket

Het kabinet heeft een tweede noodpakket opgezet. De volgende maatregelen gelden alleen voor de NOW-regeling uit het tweede noodpakket. Het tweede noodpakket gaat over de maanden juni, juli en augustus.

Referentiemaand
In het eerste pakket werd de tegemoetkoming gebaseerd op de maand januari. In het tweede pakket is dit de maand maart.

Opslag
De opslag in de NOW-regeling wordt verhoogd van 30% naar 40%. Deze opslag geldt voor bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenpremie. Met de verhoging wordt extra bijgedragen aan andere kosten dan alleen loonkosten om banen te behouden.

Winst en bonussen
Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling mogen nu geen winst meer uitbetalen aan aandeelhouders, bonussen geven aan het bestuur en directie en ze mogen geen eigen aandelen meer inkopen. Bonussen aan werknemers volgens het standaard bonussysteem mogen nog wel.

Stimuleren doorleren
Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling worden verplicht om werknemers te stimuleren om extra te gaan leren of om zich volledig om te scholen.

Ontslagboete
De tegemoetkoming wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Deze verlaging van de tegemoetkoming wordt ook wel ontslagboete genoemd. Bij een bedrijfseconomisch ontslag van meer dan 20 personen moet wel overlegd worden met de vakbonden.

Regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt ook met 3 maanden verlengd. Bij deze verlengde regeling wordt wel het inkomen van de partner meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Bedrijven kunnen ook een lening aanvragen om te helpen bij hun directe geldproblemen. De lening is maximaal € 10.157,- voor de eerste Tozo-regeling en het verlengde Tozo-regeling samen.

Belastingmaatregelen verlengd

De periode waarin ondernemers uitstel van betaling van de belasting kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Boetes voor het niet op tijd betalen, worden ook uitgesteld van betaling als uitstel is aangevraagd.

De volgende belastingregelingen worden ook verlengd tot 1 september 2020:

 • maatregel urencriterium voor zzp’ers;
 • betaalpauze voor de hypothecaire lening; en
 • btw-vrijstellingen.

De belastingrente en invorderingsrente blijven 0,01% tot 1 oktober 2020.

Vanaf 1 juni 2020 wordt het ook mogelijk om bijzonder uitstel te vragen van de belasting over personenauto's en motorrijwielen (bpm) als de auto is verkocht en op naam is gesteld in de maand mei.

Nieuwe regeling voor flexwerkers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheid van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) voorgesteld. Deze regeling biedt een vast bedrag van € 550,- per maand voor flexwerkers. Om als flexwerker hier gebruik van te kunnen maken moet in februari minimaal € 400,- bruto zijn verdiend en in april maximaal de helft hiervan nog worden verdiend. Als het bedrag in april hoger is dan € 550,- bruto dan kan ook geen aanspraak gemaakt worden op deze regeling.

Volgens de minister en het UWV is dit momenteel de enige technisch uitvoerbare regeling voor flexwerkers.

Nieuwe regeling MKB-ondernemers

Enkele MKB-ondernemers krijgen een extra tegemoetkoming. Het gaat hier om MKB-ondernemers in de sectoren zoals horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theater. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor het betalen van de vaste kosten van deze bedrijven. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald door de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de daling in omzet. Minimaal moet de daling in omzet 30% zijn om aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming. De tegemoetkoming is maximaal € 20.000,-.

Eerdere maatregelen

Gebruikelijkloonregeling

Een dga met omzetverlies mag uitgaan van een lager gebruikelijk loon in 2020. Daalt de omzet van de dga met een bepaald percentage? Dan mag de dga het gebruikelijk loon met hetzelfde percentage verminderen. In 2020 is het gebruikelijk loon van de dga € 46.000,-.

Urencriterium

Ondernemers voldoen automatisch aan het urencriterium in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst gaat ervan uit dat de ondernemer minimaal 24 uur per week heeft gewerkt voor de onderneming.

Seizoengebonden ondernemers voldoen automatisch aan het urencriterium als zij van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 voldeden aan het urencriterium.

Ondernemers die arbeidsongeschikt zijn, voldoen ook automatisch aan het urencriterium in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Dit kan van belang zijn voor de startersaftrek.

Werkkostenregeling

Het kabinet verhoogt de vrije ruimte in de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% over de loonsom tot en met € 400.000,- in 2020. Ondernemers krijgen hierdoor meer ruimte om een cadeaubon of bloemetje te sturen naar werknemers.

Fiscale coronareserve

Het kabinet geeft bedrijven de mogelijkheid om het verlies in 2020 in mindering te brengen op de winst uit 2019 door een zogenoemde fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve is het verwachte verlies in 2020. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst uit 2019.

Bedrijven kunnen met een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 het verlies van dit jaar alvast verrekenen. Op deze manier hoeven zij niet te wachten op de belastingaangifte in 2021 om het verlies te kunnen verrekenen.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap gaat in op 1 januari 2023 in plaats van op 1 januari 2022. Heeft een dga na 1 januari 2023 een schuld van meer dan € 500.000,- bij zijn vennootschap? Dan belast de Belastingdienst het bedrag boven de € 500.000,- in box 2.

Betaalpauze hypothecaire lening

Een geldverstrekker mag een klant een betaalpauze van maximaal 6 maanden geven op de hypothecaire lening. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De klant meldt zich tussen 12 maart 2020 en 30 juni 2020 bij de geldverstrekker; en
 • De betaalpauze moet ingaan voor 2 juli 2020.

Gevolgen van de betaalpauze

 • Na deze 6 maanden stelt de geldverstrekker een nieuw aflossingsschema vast voor hypothecaire leningen zonder overgangsrecht. In dit aflossingsschema zit de betalingsachterstand verwerkt; of
 • Na deze 6 maanden splitst de geldverstrekker de hypothecaire lening. De opgelopen betalingsachterstand lost de klant af in een nieuw leningsdeel. De looptijd van dit leningsdeel kan de klant in overleg met de geldverstrekker vaststellen.

Praktische tips:

 • De geldverstrekker moet de klant informeren over de gevolgen van een betaalpauze van 6 maanden. De klant moet weten dat hij de betalingsachterstand moet terugbetalen. Ook moet de klant weten dat de hypotheeklast stijgt na de betaalpauze. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aantal praktische tips gemaakt voor geldverstrekkers. 
 • Klanten kunnen het best hun voorlopige belastingaangifte aanpassen als zij gebruik maken van de betaalpauze en de hypotheekrenteaftrek maandelijks ontvangen. Hierdoor voorkomen zij dat ze te veel hypotheekrenteaftrek ontvangen over 2020. Wijs jouw klanten hierop. De rente over de hypothecaire lening is weer aftrekbaar zodra de klant de rente betaalt.

Hypothecaire lening met Nationale Hypotheekgarantie

Klanten met een hypothecaire lening met NHG mogen gebruik maken van de woonlastenfaciliteit. Het gaat alleen om klanten die door de coronacrisis de hypotheeklast niet meer kunnen betalen.

Praktische tip:

 • Geldverstrekkers hebben samen met NHG afgesproken om huizen niet te verkopen bij betalingsachterstanden in de coronacrisis. Verwijs klanten die hun hypotheeklast niet meer kunnen betalen door naar de geldverstrekker. De geldverstrekker kan de woonlastenfaciliteit aanvragen. Lees meer over de woonlastenfaciliteit op de website van NHG.

Maatwerkoplossingen en geen gedwongen verkoop

De minister voor Milieu en Wonen heeft met geldverstrekkers en woonpartijen afspraken gemaakt over personen die hun hypotheeklast niet meer kunnen betalen door de coronacrisis. Afgesproken is om altijd naar een passende oplossing te zoeken, zoals uitstel van de hypotheeklast te geven. Daarnaast is afgesproken minimaal tot 1 juli 2020 de woning niet gedwongen te verkopen.

Praktische tips:

 • Neem direct contact op met de geldverstrekker bij betalingsproblemen. Kijk daarnaast naar mogelijkheden om toeslagen van de Belastingdienst of ondersteuningen van de gemeente aan te vragen. Lees meer over de afspraken op de website van de Rijksoverheid. 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Waar werkgevers in eerste instantie een werktijdverkortingsregeling aan konden vragen, is nu de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) in het leven geroepen. Het is niet meer mogelijk om de werktijdverkortingsregeling aan te vragen. De NOW geeft werkgevers de mogelijkheid om een tegemoetkoming in loonkosten te ontvangen, en is de vervanger van de regeling werktijdverkortingsregeling. Het doel van de NOW-regeling is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.

Werkgevers kunnen voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom aanvragen bij het UWV. Deze 90% wordt aangepast naar de verhouding van het omzetverlies. Bovenop het loon wordt rekening gehouden met een opslag van 30% voor werkgeverslasten, zoals vakantiebijslag en pensioenpremie. Per werknemer geldt een maximaal loon van € 9.538,- per maand. 

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling gelden drie voorwaarden voor de werkgever:

 • Minimaal een verwacht omzetverlies van 20% vanaf 1 maart 2020;
 • Doorbetaling van 100% van het inkomen aan werknemers; en
 • Geen ontslag van werknemers door bedrijfseconomische redenen.

Werkgevers ontvangen een voorschot van in ieder geval 80% van het berekende bedrag. Achteraf wordt berekend hoeveel de werkgever daadwerkelijk had moeten ontvangen. Dit zal later worden verrekend.

De gevolgen voor de pensioenopbouw door de NOW-regeling zijn als volgt:

Contract Gevolgen pensioenopbouw
Contract blijft ongewijzigd Volledige pensioenopbouw
Gedeeltelijke beëindiging contract Alleen volledige pensioenopbouw bij een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering (bijvoorbeeld WW)
Werktijdverkorting en geen sprake van onvrijwillig ontslag of geen loongerelateerde uitkering Onder voorwaarden alleen vrijwillige pensioenopbouw

Praktische tips:

 • De aanvraag kan worden gedaan via de website van het UWV. Let op dat er een wachttijd kan zijn, omdat meerdere ondernemers tegelijk de aanvraag kunnen doen. 
 • De NOW-regeling geldt ook voor flexibele contracten. Verlenging is mogelijk voor maximaal drie maanden waarbij aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld.
 • Bekijk de voorwaarden voor vrijwillig voortzetten van de pensioenopbouw op de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling) inkomensondersteuning in de vorm van een gift en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente.

De gift is alleen bedoeld voor ondernemers die in financiële problemen komen door het coronavirus. De gift wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en de samenstelling van het huishouden en is bedoeld voor levensonderhoud. Het maximaal te ontvangen bedrag is vastgezet op € 1.500,- netto per maand voor een periode van maximaal drie maanden.

De lening voor bedrijfskapitaal is vastgesteld op maximaal € 10.157,-. Bij bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsplicht opgenomen en wordt een lager rentepercentage dan gebruikelijk gehanteerd.

Praktische tips:

 • Voor zowel inkomensondersteuning als bedrijfskapitaal geldt nu een versnelde aanvraagprocedure. De aanvraagduur is van dertien weken naar vier weken gegaan. Inkomensondersteuning en bedrijfskapitaal kunnen bij de gemeente worden aangevraagd.
 • Om te bepalen of een zelfstandig ondernemer in aanmerking komt voor de Tozo-regeling kun je terecht op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS-regeling) wordt geopend voor ondernemers die direct zijn getroffen door de coronamaatregelen. Het gaat hier om ondernemers die verplicht hun onderneming moeten sluiten of hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren door de 1,5 meter-eis. Deze ondernemers kunnen een eenmalig bedrag aanvragen van € 4.000,- netto bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De eis is dat de onderneming vanuit een fysieke locatie buitenshuis wordt uitgeoefend. Ook groepen ondernemers in de niet-voedsel sector mogen nu gebruikmaken van de regeling, bijvoorbeeld warenhuizen, winkeliers en tuincentra.

Praktische tip:

 • Om te bepalen of een ondernemer in aanmerking komt voor de TOGS-regeling kun je terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Uitstel belastingen

Vanuit de Belastingdienst worden de volgende maatregelen genomen:

 • Ondernemers kunnen met een brief per direct drie maanden uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Om het proces makkelijker en sneller te maken, wordt de beoordeling van de aanvraag pas later gedaan. Ook wordt de boete voor het niet (op tijd) betalen van de belastingen tijdelijk (met terugwerkende kracht) niet uitgegeven. Daarnaast kunnen ondernemers nogmaals drie maanden uitstel vragen als de eerste drie maanden te kort zijn. Hierbij moeten wel bewijsstukken worden aangeleverd. 
 • De invorderingsrente, die verschuldigd is als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald, wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden vanaf 23 maart 2020.
 • Ook de belastingrente, die verschuldigd is als een aangifte te laat of onjuist wordt ingediend, wordt verlaagd naar 0,01%. Dit was 8% voor vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen.
 • De verlaging van de belastingrente gaat door uitvoeringstechnische redenen in vanaf 1 juni 2020. De verlaging van de belastingrente op de inkomstenbelasting gaat als uitzondering in vanaf 1 juli 2020.
 • Ondernemers kunnen nu een verlaging van de voorlopige belastingaanslag aanvragen. De voorlopige aanslag wordt aan het begin van het jaar vastgesteld, waardoor ondernemers maandelijks belasting betalen. Te veel betaalde bedragen aan het begin van het jaar worden ook terugbetaald.

Praktische tip:

 • Ondernemers kunnen via de website van de Belastingdienst direct drie maanden uitstel van meerdere belastingen aanvragen. 

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om met terugwerkende kracht een hoge WW-premie te betalen voor werknemers met een vast contract die in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Door het vele overwerken bij cruciale beroepen kan deze regeling voor ongewenste resultaten zorgen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze regeling aanpassen voor het jaar 2020 en komt zo snel mogelijk met een uitwerking hiervan.

Werkgevers krijgen nu ook tot 1 juli 2020 de tijd om vaste contracten schriftelijk op te stellen om gebruik te kunnen maken van de lage WW-premie. Eerst was dit tot 1 april 2020.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het borgstellingskrediet wordt verhoogd van 50% naar 75% van de totale lening. Bij de BMKB staat de overheid borg voor de leningen aan MKB-bedrijven. Daarnaast is de premie hiervoor verlaagd van 3,9% naar 2%. 

Het beschikbare budget voor deze kredieten is verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. 

Ook de afgeleide van de BMKB, de borgstelling MKB-Landbouwkredieten, wordt verruimd vanaf 18 maart 2020.

GO-regeling

Bij de GO-regeling staat de overheid voor 80% tot 90% (dit was eerst 50%) garant bij leningen aan MKB-bedrijven en grote ondernemingen. Het gaat hier om leningen vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen per onderneming. Voordat deze maatregel inging, stond het maximum op € 50 miljoen.

Het beschikbare budget voor deze regeling is verhoogd van € 1,5 miljard naar € 10 miljard. Dit garantieplafond was eerder al verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. 

Qredits

Qredits is een stichting die zich richt op microkredieten aan starters en kleine ondernemers. Doordat het doel en de aanpak afwijkt van die van reguliere banken heeft de overheid besloten om Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen. Met deze ondersteuning kan Qredits bedrijven, met een lening voor een periode van maximaal zes maanden, uitstel van aflossing bieden. Ook kan Qredits over deze maanden een lagere rente aanbieden.

Toeristenbelasting

Wat betreft de toeristenbelasting zijn gemeenten nog met elkaar in overleg om te kijken waar bij het innen van toeristenbelasting tegemoet kan worden gekomen. Normaliter ontvangen bedrijven een voorlopige aanslag toeristenbelasting die maandelijks betaald wordt. Door de afname van toerisme wordt gekeken of deze voorlopige aanslag aanpassingen nodig heeft.

Financiële instellingen

De Nederlandsche Bank (DNB) verlaagt de systeemrisicobuffers die banken moeten aanhouden. Dit geeft banken de mogelijkheid om eventuele verliezen op te vangen in bijvoorbeeld uitstaande leningen bij bedrijven. Deze maatregelen gelden zolang DNB dit nodig vindt.

Kinderopvang cruciale beroepen

Basisscholen en kinderopvang blijven open voor de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Hier worden geen extra kosten voor gerekend. Ouders die géén gebruik maken van kinderopvang worden gevraagd om de kosten voor kinderopvang te blijven betalen. De overheid is bezig met een compensatie voor deze ouders.

Het pensioen van gepensioneerde zorgmedewerkers

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft duidelijk gemaakt dat gepensioneerde zorgmedewerkers aan het werk kunnen in de zorg zonder dat het fiscale gevolgen heeft voor hun pensioen.

De volgende twee voorwaarden gelden:

 1. Het gaat hier om gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd het pensioen vervroegd in hebben laten gaan; en
 2. Deze gepensioneerde zorgmedewerkers gaan aan het werk door de uitbraak van het coronavirus.

Praktische tips:

 • Gepensioneerde zorgmedewerker hebben bij de aanvraag van het vervroegd pensioen een verklaring ondertekend. In deze verklaring kan aangegeven zijn dat de zorgmedewerker niet opnieuw aan het werk zal gaan. Door het coronavirus is de werkdruk in de zorg hoog en wordt een uitzondering gemaakt door de Belastingdienst. Informeer jouw klanten hierover.
 • Als een gepensioneerde zorgmedewerker bij de aanvraag van het vervroegd pensioen al wist dat hij opnieuw zou werken, dan heeft dit wel gevolgen voor het pensioen. In dit geval kan de Belastingdienst bijvoorbeeld fiscale maatregelen opleggen.

Contactloos betalen

De limiet voor een eenmalige contactloze pinbetaling zonder pincode is verhoogd van € 25,- naar € 50,-. De daglimiet voor contactloze pinbetalingen zonder pincode is verhoogd van € 50,- naar € 100,-. Deze maatregel is ingevoerd om zoveel mogelijk contact met pinapparaten en contant geld te voorkomen. 

Verzekeringen

Het Verbond van verzekeraars (Verbond) heeft duidelijkheid gegeven over de gevolgen van het coronavirus op verzekeringen:   

 • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Zorgmedewerkers zonder BIG-inschrijving zijn verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. Dit geldt alleen als zij voldoen aan de Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood.
  • Een werkgever kan mogelijk aansprakelijk worden gesteld door een werknemer, als de werknemer verplicht werd om naar een coronarisicogebied af te reizen.
  • Een persoon aansprakelijk stellen voor het overdragen van corona is (bijna) niet mogelijk. Hiervoor moet het bijvoorbeeld in de eerste plaats gaan om een zogenoemde onrechtmatige daad. 
 • Motorrijtuigenverzekering
  • Het Verbond adviseert om kentekens van langer stilstaande motorrijtuigen te laten schorsen bij het RDW. De APK-plicht, belastingplicht en verzekeringsplicht vervallen dan. Aan het schorsen zijn kosten verbonden.
 • Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
  • Het overlijden door corona heeft géén invloed op de ORV of andere verzekeringen die uitkeren bij overlijden. 
 • Reis- en annuleringsverzekering
  • De reisverzekering blijft gelden voor mensen die door het coronavirus niet naar huis kunnen. De dekking vervalt als géén gebruik wordt gemaakt van de eerste mogelijkheid om terug te keren naar huis. 
  • De annuleringsverzekering geldt niet voor personen die een voucher hebben gekregen voor een geannuleerde reis. 
 • Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Zowel een verzuim- als een arbeidsongeschiktheidsuitkering zal bij ziekte of arbeidsongeschiktheid door het coronavirus blijven uitkeren. Verzekeraars zullen niet uitkeren als niet meer gewerkt kan worden door quarantaine. 
 • Bedrijfsschadeverzekering
  • Wegvallende inkomsten bij ondernemers door corona zijn niet gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. Alleen materiële bedrijfsschade wordt gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. Dat is hier niet het geval.

Praktische tips:

 • Is je klant ondernemer en annuleert hij een evenement? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de evenementenverzekeraar. De verzekeringnemer is namelijk verplicht om bij het annuleren zoveel mogelijk de schade te voorkomen. 
 • Het Verbond heeft samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ANVR een website opgezet waar in het buitenland gestrande reizigers terecht kunnen.
 • Wil je klant kentekens van voertuigen die voor langere tijd stilstaan schorsen? Dan kan de klant terecht op de website van het RDW.
 • Naast bovengenoemde aandachtspunten over corona op de verzekeringen, geldt dat het beste contact opgenomen kan worden met de verzekeraar hoe deze handelt tijdens de coronacrisis. 
 • Mocht je klant transportondernemer zijn en andere producten gaan vervoeren dan gebruikelijk, dan is het ook belangrijk om te kijken naar eventuele nieuwe eisen die bij vervoer van deze nieuwe producten gelden. 

Huurcontracten

Het kabinet vindt dat niemand uit zijn huis mag worden gezet door de gevolgen van de coronacrisis. Daarom zijn hierover afspraken gemaakt. Een uitzondering hierop is bij een ongewenste situatie, zoals bij criminele activiteiten of extreme overlast. Voor personen die de huur niet kunnen betalen, is het mogelijk om betalingsafspraken te maken. 

Daarnaast komt een spoedwet die het mogelijk maakt dat tijdelijke huurcontracten verlengd kunnen worden. Nu is het voor de huurder alleen mogelijk om een tijdelijk huurcontract op te zeggen of om te zetten in een vast huurcontract.

Grensarbeiders

Voor personen die normaal gesproken werken in een ander EU-land, maar nu moeten thuiswerken in eigen land, gelden de sociale zekerheidsregels van het land waar normaal gesproken in gewerkt wordt. Dit is bepaald om te voorkomen dat gedwongen thuiswerken ongunstige gevolgen heeft voor deze personen. 

Praktische tips:

 • Ook worden Europese en internationale maatregelen genomen. Bekijk het overzicht van deze maatregelen op de website van de Rijksoverheid.
 • Deze coronamaatregelen zijn voor de komende weken en maanden. Mocht de situatie wijzigen dan voegt de overheid wanneer nodig vervolgmaatregelen toe.
 • Voor vragen over het coronavirus kunnen bedrijven terecht op de website van de Rijksoverheid, de website van het RIVM of de website van de Kamer van Koophandel.